Cung nghênh Tiệc Thánh Mẫu Cửu Trùng Thiên

Thượng Thiên Thánh Mẫu Cửu Trùng
Bắc Lệ, Cửu Tỉnh, lại cùng Suối Ngang.
Đẹp thay tam vị tiên nàng
Cung nghênh Thánh tiệc, sơn trang nhất toà.
Thung dung giá hạc loan xa
Đàn nghi chỉnh túc, nhang hoa đủ đầy
Xin rằng buôn giống, bán cây
Kinh thương chủng tử, tựa mây, lộc về.
____________________________________________
亭 㕑 揀 沒 村 董 川
Chú thích:
✓ Thung Dung( 從 容): Ung dung, khoan thai, từ tốn.
✓ Hạc Giá Loan Xa( 駕 鶴 鸞 車): Cưỡi hạc, giáng đàn xe loan.
✓ Chỉnh Túc( 整 足): Tề chỉnh, trọn vẹn.
✓ Kinh Thương Chủng Tử( 經 商 種 子): Kinh doanh buôn bán hạt giống cây trồng.
✓ Tựa Mây Lộc Về ( 似 霄 禄 衛): Nguyên văn là câu “Tài Như Xuyên Chí, Lộc Tựa Vân Lai”( 財 如 川 至, 禄 似 云來). Tiền của như nước sông chảy đến, phúc lộc như mây trôi lại gần.
Tân Đồng Nguyễn Thị Quỳnh Giang

 

Ban Công Đồng tại Chùa- Đền Gióng Mốt

 

 

Khao Thỉnh Sơn Trang
Thí Thực Chúng Sinh
Cung nghênh Thánh Tiệc Mẫu Thượng Thiên Cửu Trùng