Lễ 49 ngày

Lang thang trong kiếp luân hồi
Tử sinh sinh tử, nổi trôi tứ bề
Làm sao rời khỏi lối mê?
Thoát đường lục đạo, quy về Tây Phương ?
___________________________________________
終 七 旬 临
Chú thích:
✓ Luân Hồi (輪 迴): quay vòng không dứt. Theo Phật giáo, tùy theo quả nghiệp thiện ác, chúng sinh nối tiếp nhau vãng sinh ở trong lục đạo như bánh xe xoay chuyển không dứt.
✓ Lục Đạo (六 道): Sáu đường tái sinh. Chỉ các dạng đời sống trong luân hồi. Người ta phân biệt ba thiện đạo và ba ác đạo. Ba thiện đạo gồm cõi: nhân 人, thiên 天 và a-tu-la 阿修羅. Ba ác đạo gồm: ngạ quỷ 餓鬼, địa ngục 地獄 và súc sinh 畜生.
✓ Tây Phương (西 方): Cảnh giới cuối cùng của người tu Phật, nơi có sự an nhiên thường hằng chứ không phải chốn hạnh phúc vui sướng như nhiều người vẫn nghĩ.
Lễ 49 ngày chung thất tuần lâm
Lễ 49 ngày- Chung thất tuần lâm
Lễ 49 ngày- Chung thất tuần lâm
Lễ 49 ngày- Chung thất tuần lâm
Cúng Cháo- Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: