Lễ Chung Thất Tuần Lâm (49 Ngày)

Ra đi lúc tuổi xuân xanh
Sau lưng để lại đôi nhành huệ, lan.
“Mong Cha, Tiên cảnh du nhàn
Chúng con cùng mẹ bình an nơi này.”
___________________________________
柒 柒 旬 臨 祈 隂 保 陽 勻 利 安 平
Lễ Tuần 49
Lễ Tuần 49
Lễ Tuần 49
Lễ Thí Thực Cúng Cháo Chúng Sinh