Lễ Cắt Tiền Duyên, Cầu Duyên

Đường trần đứt gánh dở duyên
Khổ đau, hẹn chốn hoàng tuyền sánh đôi
Ngờ đâu hồn dạt phách trôi
Trùng trùng kiếp kiếp, chưa phôi ân tình.
Nay vì hai lối tử sinh
Lại đành phân cắt, duyên tình tạm chia.
_________________________________________
禮 㓤 解 前 緣 • 信 主 武 氏 阡 薌
Chú thích:
• Hoàng Tuyền (黃 泉): Suối vàng. Trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị có nói : “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến” (Trên cùng trời xanh, dưới tận suối vàng. Cả hai nơi mênh mông, đều không thấy (nàng) đâu cả).
• Lễ cắt giải tiền duyên (禮 㓤 解 前 緣): Trong vô lượng tiền kiếp, chúng ta có những mối nhân duyên, thề nguyện hẹn ước nhưng vì những lý do mà không thể mà giữ chọn. Trong hiện kiếp lại rơi vào cảnh âm dương đôi ngả nên làm lễ KHẤT tiền duyên. Cần phân biệt giữa vong nhân duyên tiền kiếp, vãng vong hiện tại hợp mà theo và vong Gia Tiên Cô Tổ đi theo để hộ trì.
Lễ Cắt Tiền Duyên -Thiên Tiên Quế Điện (Đền Cây Quế)
Lễ Cắt Tiền Duyên -Thiên Tiên Quế Điện (Đền Cây Quế)
Lễ Cắt Tiền Duyên -Thiên Tiên Quế Điện (Đền Cây Quế)
Lễ Cắt Tiền Duyên -Thiên Tiên Quế Điện (Đền Cây Quế)
Lễ Cắt Tiền Duyên -Thiên Tiên Quế Điện (Đền Cây Quế)
Lễ Cắt Tiền Duyên -Thiên Tiên Quế Điện (Đền Cây Quế)