Lễ Cắt Tiền Duyên

Nhân duyên tiền kiếp tương phùng
Luyến lưu, ai ngỡ hình xung kiếp này.
Nhớ thương thề ước, hôm nay
Tạm thôi, cắt đoạn trả vay ân tình.
_____________________________________
礼 割 断 前 緣 夙 債
.
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Lễ cắt tiền duyên túc trái
Ban Địa Tạng chìa Kim Liên
Lễ cắt tiền duyên túc trái
Lễ thí thực chúng sinh

 

Chú thích:
✓ Tiền Kiếp (前 刧): Kiếp trước.
✓ Tương Phùng (相 逢): Gặp nhau.
✓ Hình Xung (刑 衝): Đụng chạm, va chạm gây thiệt hại.
✓ Cắt Đoạn (割 断): Chấm dứt.