Lễ Chung Thất Tuần Lâm (Tuần 49)

Nhân gian sinh tử xa lìa,
Đưa cha về cõi bên kia kiếp người.
Tiễn theo nơi cuối chân trời
Người đi để lại nụ cười an nhiên.
_________________________________
終 柒 旬 臨 顯 考 吳 瓊 瑤4
Lễ 49 ngày cố nghệ sĩ Ngô Quỳnh Giao
Lễ 49 ngày cố nghệ sĩ Ngô Quỳnh Giao
Lễ 49 ngày cố nghệ sĩ Ngô Quỳnh Giao
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: