Lễ Đại Tường Tuần Lâm (Giỗ năm 2)

Chắp tay con hỏi Phật ơi
Sống sao để được thảnh thơi, an nhàn ?
Sống sao thoát cảnh lầm than?
“Tu Đường Bát Chánh, yên an, thanh bình.”
_______________________________________
玉 真 靖
Lễ Đại Tường Tuàn Lâm (giỗ năm 2)
Lễ Đại Tường Tuàn Lâm (giỗ năm 2)
Lễ Đại Tường Tuàn Lâm (giỗ năm 2)
Lễ Thí Thực Chúng Sinh