Lễ Dâng Sao Giải Hạn

Đầu năm giải hạn dâng sao
Tuyên kinh thỉnh Phật trên cao hộ trì,
Cung nghênh thập nhị tinh kỳ
Đằng vân tốc giáng thiên di chứng đàn.
________________________________________
雲 鄉 霛 祠
Ban Tam Bảo đền Doi
Ban Công Đồng các Quan đền Doi
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Ban Đức Ông Trần Triều
Lễ Thí Thực Cô Hồn

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: