Lễ Dâng Sao Giải Hạn

Nhương tinh giải hạn đắc bình an
Thập nhị tinh tú chiếu nhân gian
Nam Tào, Bắc Đẩu cùng truyền phán
Bách gia trăm họ hưởng an nhàn.
_______________________________
凍 渃 灵 祠

Ban Công Đồng đền Đống Nước
Lễ Nhương Tinh dâng sao giải hạn
Lễ Nhương Tinh dâng sao giải hạn
Hình nhân dâng sao giải hạn
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

 

 

 

Tìm hiểu nhiều hơn tại: