Lễ Động Thổ

Tuần trước động thổ hưng công
Hôm nay đổ móng hanh thông, vẹn toàn.
Ngũ Phương, Thổ Địa…Linh Quan
Hộ trì trạch chủ bình an, thuận hòa.
_________________________________________
蓋 屋 上 樑 私 家 信 主 黎 清 淞
Chú thích:
✓ Hưng Công (興 功): Khởi sự công việc.
✓ Hanh Thông (亨 通): Thông suốt, thuận lợi, suôn sẻ.
✓ Trạch Chủ (宅 主): chủ khu đất, chủ nhà.
Lễ Động Thổ
Lễ Động Thổ
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: