Lễ Dược Sư Giải Tật Bệnh

Nan y, tật bệnh tiêu trừ
Khất thêm dương thọ, Dược Sư diệu kỳ.
Cầu Người mở lối từ bi
Thập nhị đại nguyện, tụng trì đồng âm.
________________________________________
藥 師 灵 壇
Lễ Đàn Dược Sư Giải Tật Bệnh
Ngọc Chân Bảo Tĩnh
Đệ tử Doãn Kỳ Công kính dâng
Lễ Thí Thực Chúng Sinh