Lễ Giải Hạn Sao Bạch Hổ

Tín chủ vọng bái nơi xa
Tờ đơn cánh sớ, cùng là kim ngân.
Cầu cho hưởng được Thánh ân
Cầu cho sự nghiệp thêm phần hanh thông.
__________________________________________
望 日 節 大 暑 癸 夘 秊
Viết sớ chữ Nho Đạo Trung
Ban Công Đồng các Quan chùa Kim Liên
Ngọc Chân Bảo Tĩnh
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Giải hạn sao Bạch Hổ