Lễ Giải Hạn Trừ Tai

Cưới hỏi chọn ngày “Bất Tương”
Cung nghinh Tiên Thánh, “Mẫu Thương” mà tìm.
Tiến dâng tài mã trang kim,
Cứu con thoát bể đắm chìm manh lung.
___________________________________________________
禮 求 財 解 限

Ban Tam Bảo Chùa Kim Liên
Lễ Giải Hạn Trừ Tai
Ban Công Đồng chùa Kim Liên
Ban Sơn Trang
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: