Lễ Giải Quan Sát Hóa Bà

“Được được, mất mất, vốn phù hoa
Năm năm, tháng tháng, cũng nhạt nhoà..
Biết đủ thì vui, tham thì luỵ
Niềm vui chân chánh tại tâm ta…”
_________________________________________
玉 真 寳 靖
Lễ Giải Quan Sát Hóa Bà
Lễ Giải Quan Sát Hóa Bà
Lễ Giải Quan Sát Hóa Bà
Lễ Giải Quan Sát Hóa Bà
Lễ Giải Quan Sát Hóa Bà

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: