Lễ Hầu Đồng

Đồng nhân tuổi ngoại thất tuần
Cung nghênh Tiên Thánh, ngày xuân khai đàn.
Cầu cho bách bệnh tiêu tan
Cháu con hưng vượng, man man lộc tài.
_________________________________________
恭 迎 聖 駕 ° 青 僮 阮 氏 賞
Chú thích:
✓ Thất Tuần (七 旬): Một tuần tính là mười năm. Thất tuần đã là ngoài bảy mươi tuổi.
✓ Man Man (曼 曼): Lâu dài, miên man không dứt.
Lễ Hầu Đồng Đền Liễu Giai
Lễ Hầu Đồng Đền Liễu Giai
Lễ Hầu Đồng Đền Liễu Giai
Lễ Hầu Đồng Đền Liễu Giai
Lễ Hầu Đồng Đền Liễu Giai
Lễ Sơn Trang Đền Liễu Giai
Cúng Cháo Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: