Lễ Hầu Đồng

Long vân khánh hội giai kỳ
Đản tiệc Quan lớn, đàn nghi hảo hòa.
Tiến dâng tượng mã, nhang hoa
Ngai vàng, kiệu võng, đôi tòa sơn trang.
______________________________________
夏 節 進 禮 請 仏 宣 經 奉 迎 聖 駕
Chú thích:
• Đản tiệc Quan Khâm Sai (誕 席 官): Hay còn gọi là Quan Đệ Tứ, là vị quan lớn thuộc hàng thứ tư trong Ngũ Vị Tôn Quan Tứ Phủ và thường được thờ tự rất phổ biến tại các đền phủ trên cả nước. Ngài được nhân dân tôn xưng là Quan Đệ Tứ khâm sai quyền cai Tứ Phủ. Và được ban phong danh hiệu là Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Thần Tối Linh.
Khánh tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai diễn ra vào ngày 24/4 âm lịch hằng năm.
Lễ Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)
Lễ Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)
Lễ Sơn Trang Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)
Lễ Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)
Lễ Sơn Trang Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)
Lễ Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)
Lễ Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)
Lễ Hầu Đồng – Đền Lư Giang (Đền Lừ)

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: