Lễ Hầu Đồng

Tiên Hạ, Thánh giá quang lâm
Mộc ân đệ tử nhất tâm thỉnh mời
Kim niên, kim nguyệt, kim thời
Sơ đàn, lễ mọn thay lời tâu lên
Thanh đồng nên diện, nên tên
Ơn nhờ hồng đức bề trên khuông phù.
______________________________________
禮 迎 請 靝 官 鸞 駕 奉 行 ° 先 下 灵 祠
Chú thích:
✓ Tiên Hạ (先 下): Đền Tiên Hạ, hiện tại ở số nhà 46 ngõ Phất Lộc, thờ danh thần Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370). Nguyễn Trung Ngạn nguyên tên là Cốt, tự Bang Trực, hiệu Giới Hiên.
✓ Mộc Ân (沐 恩): Thấm nhuần ân đức.
✓ Kim niên, kim nguyệt, kim thời (今 年, 今 月, 今 時): Năm nay, tháng nay, giờ này.
✓ Khuông Phù (匡 扶): Nâng đỡ, giúp đỡ, dìu dắt.
Ban Trần Triều- Tiên Hạ Linh Từ
Ban Công Đồng- Tiên Hạ Linh Từ
Ban Công Đồng- Tiên Hạ Linh Từ
Ban Công Đồng- Tiên Hạ Linh Từ
Khao thỉnh Sơn Trang- Tiên Hạ Linh Từ
Khao thỉnh Sơn Trang- Tiên Hạ Linh Từ
Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: