Lễ Hô Thần Nhập Tượng

Cung thỉnh Thánh Cậu Hoàng Bơ
Nhập Lai Thần tượng, phụng thờ ứng linh
Niệm trì Lục Tự Đại Minh
Hoàng Bơ giáng thế, thái bình muôn nơi.
_________________________________________
禮 呼 神 安 位 聖 像 皇 吧 王 子
Chú thích:
✓ Hoàng Bơ (皇 吧): Ông Hoàng Bơ là con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. Ông Bơ cũng là người em trai thân cận bên Quan Lớn Đệ Tam, khi thanh nhàn các ông thường ngự thuyền rồng, cùng dạo chơi khắp chốn, nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha sai ông lên khâm sai cõi trần, mở hội Phúc Duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành đỗ đạt.
✓ Lục Tự Đại Minh (唵嘛呢叭咪吽):[Án ma ni bát di hồng]. là một câu chân ngôn và thần chú tiếng Phạn. Đây được xem là câu chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Kim Cang Thừa.
Lễ Hô Thần Nhập Tượng Hoàng Bơ
Lễ Hô Thần Nhập Tượng Hoàng Bơ
Ban Công Đồng Chùa Kim Liên
Lễ Hô Thần Nhập Tượng Hoàng Bơ

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: