Lễ Húy Nhật (Giỗ)

Tiến lễ húy nhật năm nay
Bào huynh, hiển khảo, cùng ngày làm chung.
Chân linh thứ tự ung dung
“Hồn như tại nhật”, lại cùng hàn huyên.
_____________________________________________
當 節 薦 禮 諱 日 旬 臨
Lễ Húy Nhật (Giỗ)
Lễ Húy Nhật (Giỗ)
Lễ Húy Nhật (Giỗ)
Chú thích:
✓ Húy Nhật (諱 日): Ngày giỗ
✓ Hiển Khảo (顯 考): Người cha đã mất.
✓ Bào Huynh (胞 兄): Người anh ruột.
✓ Hàn Huyên(寒 暄): Lạnh và ấm. Ý nói các chân linh được thỉnh về cũng hỏi han gặp gỡ nhau như người dương thế lâu ngày gặp lại.
Lễ Húy Nhật (Giỗ)

 

Các chân linh sẽ rời đi khi người nhà làm thủ tục hoá vàng mã. Vậy nên khuyên mọi người nên để việc hoá vàng đến sau cùng, sau cả khi con cháu quây quần dùng cơm.

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: