Lễ Húy Nhật Tuần Lâm (Giỗ)

Thời gian cũng tựa kiếp người
Xa vòng tay mẹ năm mươi năm tròn.
Ngày đó đứa chạy lon ton
Đứa chưa cai sữa, đứa còn tập đi.
Hôm nay nguyệt húy nhật kị
Quây quần con cháu, tụng trì Hoa Nghiêm,
Hoa, tràu, tài, mã, sớ, liêm
Lại về bên mẹ thoả niềm nhớ thương.
_______________________________________
諱 日 旬 臨 顯 妣 阮 氏 雲 即 銀
Lễ Húy Nhật Tuần Lâm (Giỗ)
Lễ Húy Nhật Tuần Lâm (Giỗ)
Ban Phật, Thần Linh, Gia Tiên
Lễ Thí Thực Chúng Sinh