Lễ Húy Nhật Tuần Lâm ( Lễ Giỗ)

Huý nhật, gia nội đoàn viên
Thỉnh chư Bồ Tát toạ liên hoa đài.
Lòng thành tiến lễ, tu trai
Tử tôn hưng vượng, lộc tài, vinh thăng.
_______________________________________
忌 日 曽 祖 妣 阮 貴 氏 諱 蘭 號 妙 桂
Chú thích:
✓ Húy Nhật (諱 日): Ngày giỗ.
✓ Đoàn Viên (團 圓): Gia thân quyến thuộc sum vầy đầy đủ.
✓ Liên Hoa Đài (蓮 华 臺): Đài hoa sen.
✓ Tu Trai (修 齋): Sửa soạn, chuẩn bị mâm cơm sạch sẽ.
Ban Tam Bảo tại gia
Lễ giỗ cụ bà hiệu Diệu Quế
Lễ giỗ cụ bà hiệu Diệu Quế
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại:
https://www.facebook.com/ThaycungHaNoi