Lễ Khánh Thành Chùa Viên Quang

Tiên Dương, Lương Nỗ, Đông Anh
Hữu duyên thỉnh Phật, khánh thành thiền môn.
Thượng hiến, Phật Thánh, Chư Tôn,
Hạ thí, lục đạo, cô hồn chúng sinh.
Trên nguyện, dương thế an bình
Dưới cầu, âm giới u minh chẳng còn…
____________________________________
圓 光 大 禪 寺
Ban Tam Bảo chùa Viên Quang
Lễ Khánh Thành chùa Viên Quang
Lễ Khánh Thành chùa Viên Quang
Lễ Khánh Thành chùa Viên Quang
Cung Mẫu chùa Viên Quang