Lễ Mở Phủ Trình Đồng

Chập chững bước đầu con đi
Vụng về tay kiếm, tay kì đưa lên.
Quế Quỳnh trợ giúp đôi bên,
Mẹ Cha dẫn lối mới nên tân đồng.
Sau lưng là bể tố giông
Lệ vui khi thấy hừng Đông giữa đàng.
_________________________________
呈 僮 在 福 舍 灵 祠
Lễ Xuất Thủ Trình Đồng
Đồng thầy Trần Đinh Tiến
Lễ Mở Phủ Trình Đồng
Lễ Trình Đồng Mở Phủ
Tòa Sơn Trang
Tòa Sơn Trang
Lễ Thí Thực Chúng Sinh