Lễ Mua Đất Âm

Vong linh tiền chủ nơi đây
Thầy thương, thầy dặn đất này dời đi
Lĩnh nhận tài mã, minh y
Mãi âm điền trạch cũng vì vong linh.
Về với quyến thuộc nhà mình
Âm dương lưỡng lợi, an bình đôi bên.
_____________________________________
禮 買 隂 田 宅 ° 亡 灵 前 主 婆 吳 氏 勝
Chú thích:
✓ Vong Linh Tiền Chủ (亡 灵 前 主): Là những người đã từng sinh sống và mất đi trên một mảnh đất, một ngôi nhà. Người chủ cũ sau khi mất đi có thể còn tiếc nhớ mảnh đất, ngôi nhà đã gắn bó nhiều kỷ niệm nên vẫn vấn vương thi thoảng quay về thăm nom lại cảnh xưa.
✓ Minh Y (冥 衣): Quần áo, y phục vàng mã của người âm.
✓ Mãi Âm Điền Trạch (買 隂 田 宅): Hay còn gọi là lễ Mãi Mại Âm Trạch, lễ Tậu Âm Cơ, lễ Mua đất âm. Một trong những trường hợp dùng khi đất có tiền chủ đã mất nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên về làm ảnh hưởng đến gia chủ mới cũng như chân linh gia tiên của gia chủ mới. Đây là trường hợp gặp không nhiều. Vậy cũng nên từ tốn đổi ngân tiền quần áo, thỉnh vong lên hỏi han khuyên giải (nếu có thể). Chớ nên dùng bùa lệnh áp chế ngay từ đầu dễ dẫn đến sinh oán giận nơi vong linh.
✓ Quyến Thuộc (眷 屬): Người nhà, người thân, họ hàng.
Ban Thần Linh tại gia
Lễ Mãi Âm Điền Trạch (Mua đất âm)
Lễ Mãi Âm Điền Trạch (Mua đất âm)
Lễ Mãi Âm Điền Trạch (Mua đất âm)
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Lễ Mãi Âm Điền Trạch (Mua đất âm)

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: