Lễ Nhập Mộ Chiêu Hồn Nạp Táng

Tam hồn thất phách nơi đâu?
Thầy thỉnh thầy luyện xương dâu, hồn về.
Gia thân quyến thuộc tựu tề
Chiêu hồn nạp táng, Thần Kê dẫn đường.
___________________________________________
禮 迻 徙 墓 墳 招 魂 納 葬 在 天 徳 義 莊 㞢 處
Chú thích:
✓ Tam Hồn Thất Phách (三 魂 七 魄): Ba hồn bảy vía. Người ta có ba hồn lần lượt là Sảng Linh (爽 靈), Thai Quang (胎 光), và U Tinh (幽 精),bảy vía bao gồm: Thi Cẩu (尸 苟), Phục Thỉ (伏 矢), Tước Âm (雀 陰), Thôn Tặc (吞 賊), Phi Độc (非 毒), Trừ Uế (除 穢), và Xú Phế (臭 肺). Ngoài ra phụ nữ khi lập gia đình còn có thêm hai vía nữa để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ là tuyến sữa và tuyến kinh. Khi phụ nữ mất đi cũng chỉ còn bảy vía.
✓ Chiêu Hồn Nạp Táng (招 魂 納 葬): Hay còn gọi là chiêu hồn nhập mộ là buổi lễ làm cho người đã khuất nhưng bị thất lạc hài cốt, thi thể, mộ phần. Thầy pháp làm hài cốt bằng “xương dâu đầu gáo”, chỉ ngũ sắc, dây bấc, tiền xu, nước tía tô…
✓ Thần Kê (神 雞): Gà Thần. Là cách thức tìm nơi linh địa để đặt mộ phần. Ngày xưa khi đất đai còn bạt ngàn, người ta thả “Thần Kê” (gọi là “Phóng Kê”), nơi nào “Thần Kê” mổ xuống (gọi là “Khấu Địa”), nơi ấy tất là nơi địa linh. Mang đất nơi ấy cho một phần vào quách, rồi lập mộ nơi ấy, tất sẽ linh ứng.
Lễ Nhập Mộ Chiêu Hồn Nạp Táng
Lễ Nhập Mộ Chiêu Hồn Nạp Táng
Lễ Nhập Mộ Chiêu Hồn Nạp Táng
Lễ Nhập Mộ Chiêu Hồn Nạp Táng
Lễ Nhập Mộ Chiêu Hồn Nạp Táng
Cúng Cháo Thí Thực
Thần Kê Khấu Địa

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: