Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn

Xuân sang cánh én lại về
Gửi nhau câu chúc vẹn bề chu viên.
Đền Roi nghênh thỉnh Thánh Tiên
Gia trung trăm họ an yên, hưng cường.
______________________________________
雲 鄊 霛 祠
Chú thích:
✓ Chu Viên (周 圆): Mọi mặt đầy đủ, vẹn toàn, hoàn hảo.
✓ Đền Roi (雲 鄊 祠): Tên tự là Vân Hương Linh Từ, thỉnh thờ vọng Bạch Lan Quận Chúa, húy là bà Nguyễn Thị Niên, nhân dân địa phương tôn thờ bà là Mẫu Thoải vì đã có công trong việc trị thủy, xoá bỏ tục lệ cúng người cho thuồng luồng, đem lại bình yên cho người dân.
Ban Tam Bảo đền Doi (Vân Hương Từ)
Ban Công Đồng đền Roi (Vân Hương Từ)
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Cấm Cung Bạch Lan Quận Chúa (đền Roi)