Lễ Nhương Tinh Dâng Sao

Thuần Chân tĩnh, lễ nhương tinh
Cầu mong mạnh khỏe, an bình, vô ưu.
Linh đàn, kiền thỉnh đạo lưu
Thanh la, tiu cảnh, dập dìu trống canh.
Tán “Vân Lai Tập” đồng thanh
Âm vang thấu đến Thiên thanh Cửu trùng.
_________________________________________
純 眞 靖
Thuần Chân Tĩnh
Hình nhân giải hạn
Lễ Dâng Sao Giải Hạn