Lễ Nhương Tinh Giải Hạn

Nguyện cho thái quốc, an dân
Bách gia trong tỉnh thêm phần ấm no.
Bạc tiền, thóc lúa đầy kho
Bách sự tăng tiến, lại cho hưng cường.
____________________________________
禮 禳 星 祈 安 解 限 °
主 席 城 埔 青 化 ° 黎 英 旾
主 祭 長 班 管 里 太 廟 後 黎 ° 張 玉 俊
Chú thích:
✓ Bách Gia (百 家): Trăm nhà, toàn thể nhân dân của một tỉnh, một huyện, một quốc gia.
✓ Tăng tiến (熷 進): Phát triển, tăng lên, tiến lên phía trên.
✓ Hưng Cường (興 强): Thịnh vượng, phát triển cường thịnh.
Lễ Dâng Sao Nhương Tinh giải hạn tỉnh Thanh Hóa
Lễ Dâng Sao Nhương Tinh giải hạn tỉnh Thanh Hóa
Lễ Dâng Sao Nhương Tinh giải hạn tỉnh Thanh Hóa
Lễ Dâng Sao Nhương Tinh giải hạn tỉnh Thanh Hóa
Lễ Dâng Sao Nhương Tinh giải hạn tỉnh Thanh Hóa
Hậu Cung Miếu Hậu Lê
Thái Miếu Hậu Lê

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: