Lễ Phật Đản Năm Quý Mão

Nam mô Đại Đức từ bi !
Gột rửa phiền não, vô tri, thăng trầm.
“Tâm tức Phật, Phật tức Tâm”
Dẫn chúng sinh khỏi mê lầm vô minh.
________________________________________
仏 誕 在 金 蓮 大 禪 寺
Lễ Phật Đản năm Quý Mão
Ban Công Đồng các Quan
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Lễ Thí Thực Chúng Sinh