Lễ Sám Tạ Bách Nhật Xuất Thủ Trình Đồng

Tiểu đồng lính mới tuổi son
Chí kỳ bách nhật vừa tròn, lập thu
Linh Sơn bản điện, y vu
Sám tạ Vương Mẫu khuông phù đồng tân.
_________________________________________
懺 謝 百 日 新 僮 阮 俊 英 卽 陳 光 明
Lễ Sám Tạ Bách Nhật Xuất Thủ Trình Đồng
Ban Công Đồng Linh Sơn điện
Ban Công Đồng Linh Sơn điện
Khao Sơn Trang
Tân Thanh Đồng Trần Quang Minh 9 tuổi
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: