Lễ Sám Tạ Bách Nhật Xuất Thủ Trình Đồng

Chí kỳ bách nhật, hôm nay
Trình Cha tấu Mẹ, tròn ngày một trăm.
Cá, cua cùng gánh rượu tăm
Long chu, tượng, mã, cùng năm man vàng
Đàn nghi tố hảo đoan trang
Tân đồng cung kính cúng dàng dâng lên.
Số con phước hưởng ơn trên
Một lòng một dạ, vững bền chẳng sai.
__________________________________________
禮 謝 百 日 出 首 奏 呈 新 僮 阮 如 松
Ban Công Đồng các Quan
Ban Công Đồng các Quan
Ban Công Đồng Các Quan
Ban Công Đồng các Quan
Ban Sơn Trang
Ban Sơn Trang
Tòa Sơn Trang
Tòa Sơn Trang
Thảo Mã Tứ Phủ
Thảo Mã Tứ Phủ
Lễ Thí Thực
Lễ Thí Thực Chúng Sinh