Lễ Siêu Độ Vong Linh

Phút giây mẫu tử phân li
Âm Dương đoạn ngộ, sầu bi xé lòng.
Hôm nay, tiến lễ độ vong.
Di Đà tụng niệm, thoát vòng tử sinh.
_____________________________________
禮 祈 超 度 亡 靈 卵 胎 郭 族
Chú thích:
✓ Phân Li (分 離): Chia cắt, li biệt, lìa tan.
✓ Âm Dương Đoạn Ngộ (隂 陽 断 遇): Cách trở, biệt li hai ngả âm dương, chẳng thể gặp gỡ tương phùng.
✓ Sầu Bi (愁 悲): Âu sầu, bi thương, đau đớn.
✓ Di Đà (彌 陀): Kinh A-di-đà hay Kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm hoặc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ hoặc Tiểu Vô Lượng Thọ Kinh là một bộ kinh Đại thừa quan trọng của Tịnh Độ Tông được lưu hành rộng rãi ở Phật giáo các nước Đông Á.
Ban Công Đồng AN PHÚC điện
Lễ Siêu độ vong linh bé đỏ Quách tộc
Lễ Siêu độ vong linh bé đỏ Quách tộc
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: