Lễ Tạ Mộ Hoàn Long Mạch

Vu Lan, sám tạ mộ phần
Điện an địa mạch, thi ân, cúng dường.
Lưỡng lợi đôi ngả Âm, Dương
Trên hoà, dưới thuận, cát tường, viên thông.
__________________________________________
禮 填 還 地 脈 墓 墳
Chú thích:
✓ Thi Ân (施 恩): Ban ơn cho người khác: Thi ân không cần báo. Ý chỉ bố thí cho cô hồn ngã quỷ nơi nghĩa địa.
✓ Cúng Dường (供 養): Dâng lễ vật lên Thần Thánh hoặc linh hồn người chết, theo tín ngưỡng hoặc theo phong tục cổ truyền cúng ông bà, tổ tiên.
✓ Lưỡng Lợi (兩 利): hai bên cùng có lợi.
✓ Viên Thông ( 圓 通) :Đầy đủ, hoàn chỉnh, trọn vẹn, lưu loát, suôn sẻ, trơn tru.
Lễ Tạ Mộ Hoàn Long Mạch
Lễ Tạ Mộ Hoàn Long Mạch
Lễ Tạ Mộ Hoàn Long Mạch
Lễ Thí Thực Cô Hồn Ngã Quỷ
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: