Lễ Tạ Mộ Vu Lan

Trung Nguyên, sám tạ mộ phần
Vu Lan tiến mã, quây quần cháu con.
Đồng tâm nhất dạ sắc son
Hồi hướng Tiên Tổ, giữ tròn gia phong.
_______________________________________
禮 盂 蘭 盆 懴 謝 墓 墳 薦 拱 家 先
Lễ Tạ Mộ Vu Lan
Ban Thần Linh nghĩa trang
Lễ tạ mộ Vu Lan
Chú thích:
✓ Trung Nguyên (中 元): Rằm tháng bảy âm lịch, có tập tục cúng chân linh vong hồn Tổ Tiên.
✓ Đồng tâm nhất dạ (同 心 壹 肔): Cùng lòng một dạ.
✓ Gia phong (家 風): Tập quán, hành vi của một gia tộc được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Lễ Thí Thực Cô Hồn nghĩa trang
Mộ phần hiển khảo ông Lê Văn Tế
Lễ Tạ Mộ mùa Vu Lan

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: