Lễ Tạ Tam Niên

Trên ứng bóng hiển đồng linh
Tôn Quan các giá chứng minh cho đồng.
Nhẹ đưa gió thoảng lan hồng
Tam niên sám tạ, linh thông đàn tràng.
________________________________________
圓 期 果 滿 懴 謝 叁 年 ° 新 僮 梅 氏 燕
Chú thích:
✓ Tam niên sám tạ (叁 年 懴 謝): Lễ Tạ ba năm kể từ khi trình đồng mở phủ “Cha rõ mặt, Mẹ biết tên” của tân đồng.
✓ Linh thông (灵 通): Sự linh ứng tương thông giữa các thế giới, các chiều không gian.
Lễ Tạ Tam Niên Xuất Thủ Trình Đồng
Lễ Tạ Ba Năm Trình Đồng Mở Phủ
Lễ Tạ Tam Niên Xuất Thủ Trình Đồng
Lễ Tạ Tam Niên Xuất Thủ Trình Đồng
Mâm Khao Thỉnh Sơn Trang
Lễ Khao Thỉnh Sơn Trang
Tạ Tam Niên Xuất Thủ Trình Đồng
Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: