Lễ Tạ Tam Niên

Tấu trình mãn hạn tam niên
Phụng nghênh loan giá, Chúa Tiên chứng đồng.
Giáng lâm loan giá, kiệu rồng
Thiên binh vạn tướng, Đức ông Trần triều.
Dã Tượng, Hùng Thắng, Yết Kiêu…
Khuông phù đệ tử tai tiêu ách trừ.
________________________________________
蓮 池 靈 祠
Lễ Tạ Tam Niên
Tượng, Mã, Long Chu
Tòa Thoải Phủ
Tòa Sơn Trang
Lễ Tạ Tam Niên

Lễ Tạ Tam Niên
Lễ Tứ Phủ Công Đồng