Lễ Tạ Tất Niên

PHÚC lành xin đến bách gia
THIÊN tiên trắc giáng, cùng là Sơn Trang
LONG chầu nghê phục đôi hàng
ĐIỆN đường hiển ứng, đàn tràng tối linh.
_______________________________________
至 期 畢 年 進 揚 懴 謝 福 天 隆 殿
Chú thích:
✓ Bách Gia (百 家): Trăm nhà, trăm họ. Ý rằng thanh đồng cầu xin phước đức đến với bá tánh, đến bách gia trăm họ.
✓ Trắc Giáng (陟 降): Động từ này có nghĩa đen là “Lên Xuống”. Khi ta nói một vị Thánh “trắc giáng bản điện” hay “trắc giáng thanh đồng”, có nghĩa rằng Ngài thăng lên và giáng xuống.
✓ Long Chầu Nghê Phục (龍 朝 猊 伏): Hình ảnh rồng nằm uống khúc, sư tử cũng nép sát đất. Nghê là một động vật thần thoại trong văn hóa Việt Nam, là biến thể kết hợp từ lân (hay sư tử) và chó (có thể là Ngao Tây Tạng ).
✓ Phúc Thiên Long Điện (福 天 隆 殿): Bốn chữ ở đầu mỗi câu ghép lại là tên bản điện. Với ý nghĩa phước đức hưởng từ trên cao sẽ ngày một hưng long phát triển.
Ban Công Đồng Phúc Thiên Long Điện
Lễ Tạ Tất Niên Phúc Thiên Long Điện
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Lễ tạ Tất Niên Phúc Thiên Long Điện