Lễ Tạ Thần Linh Nhương Tinh Giải Hạn

Tâm thành sám tạ Thần Linh
Gia trung mạnh khoẻ, an bình, ấm no.
Tài Thần, Thổ Địa ban cho
Mãi mại địa ốc, mở kho lộc tài.
_________________________________________
礼 謝 神 灵 禳 星 解 限 家 主 段 明 琇
Chú thích:
✓ Sám tạ (懴 謝): Sám hối cảm tạ.
✓ Gia trung (家 中): Trong nhà.
✓ Mãi mại địa ốc (賣 買 地 屋): Mua bán nhà đất.
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Lễ Tạ Thần Linh Nhương Tinh Giản Hạn
Lễ Cúng Cháo
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn