Lễ Tái Đảo Lô Nhang

Nguyện cầu gia nội bằng an.
Lô nhang tái đảo, linh ban di dời.
Trạch tầm cát nhật, lương thời
Sám tạ Thổ Địa, thỉnh mời Gia Tiên.
___________________________________
礼 再 擣 爐 香 移 徙 靈 案
Chú thích:
✓ Gia Nội Bằng An( 家 內 平 安): Trong gia đình yên ổn, hoà hợp, an lành.
✓ Lô Nhang Tái Đảo (爐 香 再 擣): Lễ lập lại bát hương Thần Linh và Gia Tiên tại gia. Lễ khi được báo Quan Thần Linh không ngự bát hương, hoặc bát hương đã để lâu năm, dần mất đi năng lượng âm.
✓ Trạch Tầm Cát Nhật Lương Thời (擇 尋 吉日 良 時): Tìm kiếm, lựa chọn ngày lành, giờ tốt.
✓ Sám Tạ (懺 謝): Trước ăn năn, hối ngộ, sau cảm tạ ân đức.
Lễ Tái Đảo Lô Nhang
Ban Thần Linh, Gia Tiên tại gia
Ban Tam Bảo tại gia
Lễ Tái Đảo Lô Nhang