Lễ Tái Đảo Lô Nhang

Tâm thành dâng một triền nhang
Xin rằng bốn chữ AN, KHANG, NHIÊN, TÀI.
Nguyện mai, nụ nở hoa khai
Lương duyên phối ngẫu, Đào Mai kết cành.
_________________________________________
禮 尊 設 爐 香 安 位 靈 班 私 家 阮 氏 莊 戎
Chú thích:
✓ An, Khang, Nhiên, Tài (安, 康, 然, 才): sự yên ổn, đủ đầy, khang cường, tâm tính an định, tài năng trí tuệ.
✓ Lương Duyên Phối Ngẫu (良 緣 配 偶): Gặp được duyên lành kết đôi nên vợ thành chồng.
✓ Đào Mai Kết Cành (桃 梅 結 梗): Hình ảnh vợ chồng quyến luyến gắn bó, tựa cành đào cành mai khăng khít.
Lễ Tái Đảo Lô Nhang
Lễ Tái Đảo Lô Nhang
Lễ Tái Đảo Lô Nhang
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: