Lễ Tam Phủ Thục Mệnh

Tam Phủ Thục Mệnh, lễ cầu an
Nguyện giải tật bệnh lúc nguy nan
Tiễn trừ tai ách, hạn tiêu tán
Thiêm thọ, thiêm khang, hưởng thanh nhàn.
____________________________________________
礼 三 府 贖 命 觧 除 疾 病 願 祈 平 安
病 人 陳 德 正
Lễ Tam Phủ Thục Mệnh
Lễ Tam Phủ Thục Mệnh
Lễ Tam Phủ Thục Mệnh

 

Chú thích:
✓ Tiễn trừ tai ách (剪 除 災 厄): Tống tiễn, giải trừ tai ương hạn ách.
✓ Thiêm thọ thiêm khang (添 壽 添 康): thêm tuổi thọ, thêm sức khoẻ.
Lễ Thí Thực Cô Hồn

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: