Lễ Tái Đảo Lô Nhang

Kính lạy sám hối Thần Linh
Phàm thân nhục nhỡn, vô minh mê lầm.
Tuy rằng một dạ nhất tâm
Lề lối chưa tỏ mới tầm Đạo sư.
Kính xin Đức Thánh nhân từ
Gia trung khang thái, ngân dư mãn đường.
_____________________________________
黎 英 俊
裴 氏 秋 水

 

 

 

Ban Thần Linh tại gia
Ban Thần Linh tại gia
Lễ Tái Đảo Lô Nhang (Bốc lại bát hương)

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: