Lễ Tân Gia Nhập Trạch

Người ta tiền bạc đầy kho
Con vào nhà mới còn lo trăm bề.
Sơ sài, lễ bạc chẳng chê
Tâm thành dâng sớ, thỉnh về Thần Linh.
_______________________________________
禮 新 家 入 宅
Chú thích:
✓ Thần Linh (神 霛): Thần linh là những người khi sống thông minh chính trực, làm những việc có lợi cho nước cho dân. Sau khi chết hưởng phước báo làm thần, được người đời thờ cúng, đây là nói về bậc chánh thần.
Các thần linh đều có thần thông, ưa xét việc thưởng thiện phạt ác, có thể can thiệp được vào cuộc sống của con người. Do đó người thiện lương thì được thần linh che chở hộ trì, kẻ xấu ác thường bị khinh ghét trách phạt.
Thần Linh ở đây là chỉ chung các vị Quan cai quản trong một thuộc đất, một làng, một chung cư, có chức vụ tương đương trưởng phường.
Lễ Tân Gia Nhập Trạch

 

Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Thí thực chúng sinh (Cúng Cháo)
Lễ Tân Gia Nhập Trạch

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: