Lễ Tán Hạ Lập Thu

Bản tĩnh, tán hạ lập thu
Cung thỉnh Tiên Thánh vân du lạc trần.
Hộ quốc, cứu thế, độ dân
Lại cho trăm họ muôn phần ấm no.
________________________________________
玉 眞 寶 靖
Chùa Kim Liên
Ngọc Chân Bảo Tĩnh
Ban Trần Triều
Ban Sơn Trang
Lễ Thí Thực Cô Hồn Chúng Sinh
Chú thích:
✓Tĩnh (靖): bàn thờ Thần Thánh. Sự tĩnh lặng. ◇Quản Tử 管子: Dĩ tĩnh vi tông 以靖為宗 (Bách tâm 百心) Lấy thanh tĩnh làm căn bản.
✓Vân du (雲 遊): Ngao du đây đó không phương hướng nhất định, như đám mây bay trên trời.