Lễ Tết Thượng Nguyên

Đầu năm, xuân tiết, Thượng Nguyên
Thỉnh mời Tiên Tổ Trịnh, Nguyễn về đây.
Con dâng vôi trắng trầu cay,
Dâng nhang, dâng khói, nói thay lòng thành.
Mong cho vạn sự thông hanh
Điều dữ tiêu tán, sự lành hưng long.
___________________________________
阮 春 贒
鄭 氏 玄
Lễ Tết Thượng Nguyên
Ban Thần Linh Gia Tiên tại gia
Lễ Tết Thượng Nguyên
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: