Lễ Tết Thượng Nguyên

Xuân sang vạn lộc đơm hoa,
Hanh thông lợi lạc, gia hoà sự hưng.
Cầu cho phước tựa bể rừng
Kính trên thuận dưới, chung lưng đồng lòng.
____________________________________
上 元 癸 卯 年
Lễ Thượng Nguyên
Lễ Thượng Nguyên
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Ban Thần Linh Gia Tiên tại gia