Lễ Thiên Quan

Sóc nhật, tiến lễ cung nghinh
Trịnh Vương hành khiển, Thạch Tinh chi Thần.
Nhập hạ, cứu thế độ dân
Thiên Quan tứ phúc, gia ân, khuông phù.
___________________________________
玉 真 靖
Lễ Thiên Quan Nhập Hạ
Tòa Sơn Trang
Ban Đức Ông Trần Triều
Lễ Tứ Phủ Công Đồng
Ban Sơn Trang