Lễ Tiểu Tường (Giỗ đầu)

“Mất cha, ăn cơm cùng cá
Con mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.”
Ngậm ngùi đôi ngả âm dương
Tơ vò trăm lối, vẩn vương, não nề.
___________________________________
小 祥 旬 临 顯 妣 陳 貴 氏 號 慈 華

Lễ Tiểu Tường (Giỗ Đầu)
Lễ Tiểu Tường (Giỗ Đầu)

Lễ Tiểu Tường (Giỗ Đầu)

Lễ Tiểu Tường (Giỗ Đầu)
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại:
https://www.facebook.com/ThaycungHaNoi