Lễ Tôn Thiết Lô Nhang (Lập Bát Hương)

Lô nhang tái đảo, cầu an
Phù lưu, tài mã, cỗ bàn kính dâng.
Gia Tiên liệt vị xa gần
Hộ trì nội tộc, tôn thân khang cường.
____________________________________
禮 再 禱 爐 香 宅 主 黎 彣 牒
Chú thích:
✓ Lô Nhang Tái Đảo (爐 香 再 擣): Lễ lập lại bát hương Thần Linh hoặc Gia Tiên tại gia. Lễ khi được báo Quan Thần Linh không ngự bát hương, hoặc bát hương đã để lâu năm, dần mất đi năng lượng âm.
✓ Phù Lưu (芙 溜): Trầu cau.
✓ Hộ Trì Nội Tộc Tôn Thân (護 持 内 族 孫 親) Giúp đỡ, hỗ trợ, chở che con cháu trong họ.
✓ Khang Cường (康 强): An khang, cường thịnh.
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang Thần Linh Gia Tiên tại gia
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang
Ban Thần Linh Gia Tiên Cô Tổ tại gia
Lễ Lập Bát Hương Thần Linh tại gia
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Lễ Lập Bát Nhang Thần Linh tại gia

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: