Lễ Tôn Thiết Lô Nhang Lập Bát Hương

Nương nhờ oai đức Thần Linh
Phước phần Tiên Tổ, chứng minh tâm thành.
Hộ trì bách sự hàm hanh
Nhang hoa dâng lễ, giờ lành xét soi.
_____________________________________________
禮 尊 設 炉 香 ° 信 主 阮 秋 莊
Chú thích:
✓ Oai Đức( 威 徳): Uy nghiêm, đức độ.
✓ Hộ Trì( 護 持): Che chở, giúp đỡ.
✓ Bách Sự Hàm Hanh( 百 事 咸 亨): Trăm việc đều thông suốt, thuận lợi.
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang ( Lập Bát Hương)
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang ( Lập Bát Hương)
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang ( Lập Bát Hương)
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: